Luc Acke Algemene Voorwaarden 2022

1. Algemene informatie
1.1 Luc Acke
Luc Acke is een yogadocent uit Antwerpen met activiteiten voornamelijk in België, Nederland, en online (“live online” of via vooraf opgenomen lesmateriaal dat online beschikbaar wordt gesteld).
Luc Acke geeft diverse verdiepende yogalessen, workshops, opleidingen, en retreats. Deze zijn ontworpen om de deelnemer informatie en inspiratie te verschaffen zodat deze kunnen geïntegreerd worden in de eigen yogabeoefening en/of geïmplementeerd worden in de eigen yogalessen.
Luc Acke focust op Restorative Yoga, mantra, mudra, pranayama, ayurveda, meditatie, en yogafilosofie.
1.2 Algemene Voorwaarden
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aangeboden diensten door Luc Acke. Tijdens het bezoeken van een van de websites (www.yogiluc.com – www.yogatv.be – www.restorativeyoga.be – www.restorativeyoga.nl – www.vimeo.com/yogiluc – www.youtube.com/yogiluc – www.youtube.com/lucacke) of het inschrijven voor live lessen, workshops, opleidingen, of retreats van Luc Acke, gaan we ervan uit dat je de algemene voorwaarden volledig accepteert. Luc Acke behoudt zich het recht voor om van tijd tot tijd de algemene voorwaarden te wijzigen of in te trekken die hij noodzakelijk of geschikt acht voor de regulering van de yogalessen en het gedrag van cliënten. De meest recente versie van de Algemene voorwaarden is altijd de versie die van toepassing is en altijd beschikbaar is op de website. In sommige gevallen kunnen speciale voorwaarden toegevoegd worden voor een specifieke les, workshop, opleiding of retreat. Deze worden gepubliceerd op de pagina die deze dienst adverteert op de desbetreffende website van Luc Acke.
1.3 Contactgegevens
Contactpersoon: Luc Acke
Vestigingsadres (geen bezoekadres):
Peter Platel
Sint-Rochusstraat 3
2000 Antwerpen
Telefoonnummer: 0494 99 23 24
Email adres: info@yogiluc.com
BTW-nummer: BE0501 360 039

2. Eigen risico en aansprakelijkheid
2.1 Deelname aan de lessen geschiedt volledig op eigen risico van de deelnemer.
2.2 Luc Acke is niet verantwoordelijk voor schade en/of verlies van eigendommen van de deelnemer, noch voor enigerlei vorm van lichamelijk letsel voor, tijdens of na een les.
2.3 Elke deelnemer is verplicht lichamelijke en/of psychische klachten te melden aan de
docent. Als je je aanmeldt voor een les, workshop, opleiding of retreat gaan wij ervan uit
dat je daar mentaal en lichamelijk toe in staat bent. Als je twijfelt over jouw fysieke of
mentale fitheid en gezondheid, neem dan contact met ons op. Door jouw inschrijving te
ontvangen gaan we ervan uit dat je fysiek en mentaal fit en stabiel bent.
2.4 De deelnemer wordt geacht in staat te zijn normale lichamelijke inspanningen te
verrichten. Bij twijfel dient de huisarts en/of behandelend(e) specialist(en) te worden
geraadpleegd.
2.5 Deelnemers accepteren het mogelijke risico van blessures tijdens het uitvoeren van
yoga of andere oefeningen. Wanneer je deelneemt aan een oefening of
opleidingsprogramma, bestaat de mogelijkheid van lichamelijk letsel. Als je deelneemt aan
een oefening of oefeningsprogramma, ga je ermee akkoord dat je dit op eigen risico
doet, vrijwillig deelneemt aan deze activiteiten, alle risico op letsel voor jezelf op jou neemt
en ermee instemt Luc Acke en alle andere bij de les/workshop/opleiding betrokken gastdocenten en/of assistenten te vrijwaren van alle claims of oorzaken van actie, bekend of onbekend, die voortvloeien uit deelname.
2.6 Luc Acke en alle gastdocenten of assistenten zijn geen erkende zorgverleners en hebben geen expertise in het diagnosticeren, onderzoeken of behandelen van medische
aandoeningen van welke aard dan ook, of bij het bepalen van het effect van een
specifieke oefening op een medische aandoening.
2.7 Elke deelnemer dient zicht te houden aan de huisregels zoals deze gelden binnen de
panden waar de lessen plaatsvinden.
Mobiele telefoons dienen tijdens de les/workshop/opleiding uitgeschakeld te worden.
Het dragen van schoeisel in de yogazaal is niet toegestaan.
Het nuttigen van voedsel in de yogazaal is niet toegestaan.
Drinken in de yogazaal mag uitsluitend vanuit een goed afsluitbaar flesje, thermos of bidon.
2.8 Luc Acke behoudt zich het recht voor een deelnemer deelname aan de lessen te
weigeren indien hij hiervoor gegronde redenen kent.
2.9 Deelnemers aan een retreat/vakantie dienen te beschikken over een goede
gezondheid, fysiek en mentaal, en conditie. Indien je als reiziger twijfelt of een activiteit voor jou geschikt is, verzoeken wij je ons een e-mail te sturen.
2.10 Luc Acke is niet aansprakelijk voor reiskosten en hotelkosten geboekt bij
derden.
2.11 Luc Acke adviseert de deelnemer aan een yogavakantie een eigen annuleringsverzekering en reisverzekering af te sluiten.
2.12 Elke deelnemer is verantwoordelijk en aansprakelijk voor haar/zijn handelingen
tijdens de workshops, de activiteiten en het verblijf tijdens een retreat.
2.13 Luc Acke sluit iedere vorm van aansprakelijkheid uit voor schade, ongevallen
of diefstal van eigendommen tijdens of volgend op het de retreat, les, opleiding of
workshop. De organisatie kan niet aansprakelijk gesteld worden voor materiële, lichamelijke of geestelijk schade.
2.14 De deelnemer is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het bij zich dragen van de
juiste identificatie- en mogelijke reisdocumenten.
2.15 Deelname aan de lessen, workshops, opleidingen, en retreats, betekent akkoord gaan met de algemene voorwaarden.
2.16 Afwijkingen van deze overeenkomst zijn slechts bindend indien en voorzover zij
schriftelijk zijn bevestigd door Luc Acke.
2.17 Door de deelnemer geleden schade als gevolg van tekortkoming of anderszins is Luc Acke uitsluitend aansprakelijk indien de schade rechtstreeks en alleen het gevolg is van grove nalatigheid van Luc Acke.
2.18 In geval Luc Acke jegens de deelnemer tot vergoeding van schade aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag, verminderd met de daarop betrekking hebbende omzetbelasting van de betreffende levering van de dienst.
2.19 De deelnemer vrijwaart Luc Acke voor aanspraken van derden. De deelnemer zal door Luc Acke ingeschakelde derden en personeelsleden van deze derden nimmer aansprakelijk kunnen stellen.

3. Lidmaatschap en betaling
3.1 Een abonnement of inschrijving is niet overdraagbaar.
3.2 Restitutie voor gemiste lessen/workshops/opleidingen/retreats zonder afmelding is niet
mogelijk (zie ook de annuleringsvoorwaarden paragraaf 4).
3.3 Wanneer een deelnemer haar/zijn betalingsverplichtingen niet tijdig nakomt, behoudt
Luc Acke zich het recht voor de deelnemer toegang tot de lessen te weigeren tot aan de betalingsverplichting is voldaan.

4. Annuleringsvoorwaarden
4.1 Aankopen van virtuele producten op www.yogatv.be of www.yogiluc.com zijn niet annuleerbaar of terugbetaalbaar.
4.2 De deelnemer heeft het recht de deelname aan een live les, workshop, opleiding of retreat te annuleren, doch alleen per ingezonden mail via info@yogiluc.com
4.3 Bij annulering van minimaal 12 weken voor de aanvang, zullen er 75 euro
administratiekosten in rekening worden gebracht.
4.4 Bij annulering tussen 12 en 8 weken voor aanvang wordt 50% van het inschrijvingsgeld in rekening gebracht.
4.5 Bij annulering van 8 weken of minder voor aanvang van de les/workshop/opleiding/retreat wordt het volledige inschrijvingsgeld in rekening gebracht. Dit bedrag kan niet worden verrekend bij een nieuwe inschrijving en er kan niet automatisch worden doorgeschoven naar een andere les/workshop/opleiding/retreat. In overleg mag de deelname wel door iemand anders ingevuld worden. Stuur een aanvraag met de gegevens van de nieuwe deelnemer naar info@yogiluc.com. Betaling zullen de deelnemers onderling moeten regelen, Luc Acke fungeert in dit geval niet als tussenpersoon.
4.6 Betalingen zijn niet zonder meer overdraagbaar naar andere lessen, workshops,
opleidingen, of retreats van Luc Acke. Als je niet deelneemt op de door jouw ingeschreven datum dan vervalt het recht op deelname en vindt er geen restitutie plaats. Bij hoge uitzondering mag de opleiding in overleg verplaatst worden naar een andere datum, dit kan alleen na overleg met Luc Acke en op voorwaarde dat er plaats is voor de alternatieve datum. Bovendien betaalt de deelnemer een bedrag van 100 euro voor het verplaatsen van de opleiding naar een andere datum.
4.7 Annulering van een reeks van workshops/opleidingen is alleen mogelijk voor aanvang
van de eerste lesdag in de reeks.
4.8 Indien een opleiding of workshop door Luc Acke wordt geannuleerd, bijvoorbeeld vanwege te weinig inschrijvingen, krijg je hier zo spoedig als mogelijk bericht over en wordt het eventuele reeds betaalde inschrijvingsgeld teruggestort.
4.9 Het aanbod is vrijblijvend en kan zo nodig worden herroepen. Herroeping vanwege
fouten in de berekening van de kosten of van andere fouten is toegestaan.
4.10 De deelnemer dient bij het inschrijven c.q. sluiten van de overeenkomst met Luc Acke alle voor de boeking relevante gegevens van de deelnemer en eventuele mededeelnemers te verstrekken. Bij onvolledige of onjuiste informatieverstrekking door de
deelnemer is Luc Acke niet aansprakelijk voor de gevolgen en schade daarvan. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de deelnemer.
4.11 De prijzen van gereserveerde/geboekte diensten kunnen conform de voorwaarden
van de dienstverlener worden gewijzigd. Deze wijzigingen zullen zo spoedig mogelijk aan
de deelnemer worden doorgegeven en doorberekend.
4.12 De vakanties/retreats vinden doorgang onder voorbehoud van voldoende deelname.
Doorgang van de reis wordt bevestigd bij het behalen van het minimum aantal deelnemers. In geval van annulering door Luc Acke zal dit uiterlijk 1 maand voor aanvang van het retreat worden gecommuniceerd per email aan de reizigers. Luc Acke behoudt zich het recht om zonder opgave van reden de reis te annuleren.
4.13 In geval van annulering van een retreat door Luc Acke zal het betaalde bedrag binnen 14 werkdagen na de communicatie hiervan worden terugbetaald aan de
deelnemer.
4.14 Bij annulering als gevolg van een langdurige en/of zware blessure(s) of ziekte, dient een medische verklaring van een dokter of behandeld arts voorgelegd te worden. Alleen als de opleiding, module of dienst op geen enkele manier doorgeschoven, verplaatst of later hervat kan worden, kan een deel van het bedrag terugbetaald worden
(minus administratiekosten en annuleringskosten).
4.15 Beëindigt of onderbreekt de deelnemer tussentijds de opleiding of workshop of neemt
zij of hij niet deel, dan is er in geen geval recht op terugbetaling. Bij uitval tijdens een
opleiding of workshop wordt geen inschrijvingsgeld terugbetaald.
4.16 Indien het volledige inschrijvingsgeld nog niet is voldaan bij annulering, is de deelnemer verplicht de nog openstaande bedragen te voldoen zoals overeengekomen bij inschrijving.
4.17 Luc Acke kan een deelnemer verzoeken het programma te verlaten en de
inschrijving te annuleren als het gedrag van de deelnemer ontoelaatbaar is of de ethische
richtlijnen van de Yoga Alliance schendt. In dat geval wordt er geen inschrijvingsgeld
terugbetaald.
4.18 Prijswijziging
Luc Acke behoudt zich de vrijheid voor de inschrijvingsgelden en de algemene
voorwaarden te allen tijde te wijzigen op grond van overheidsmaatregelen, welke
wijzigingen evenwel niet van toepassing zullen zijn op reeds tot stand gekomen
overeenkomsten.
4.19 De annuleringsvoorwaarden zijn strikt, er zullen geen uitzonderingen worden gemaakt op bovenstaande voorwaarden!
4.20 Overmacht
Onder overmacht wordt verstaan: elke buiten de directe invloed van Luc Acke liggende of elke voor hem redelijkerwijs niet voorziene omstandigheid, die de nakoming van de verplichtingen van Luc Acke uit de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert. Dergelijke
omstandigheden zijn ondermeer: overlijden, acute ziekte, veiligheid, beperkende overheidsmaatregelen, onvoldoende aanmeldingen, ziekte van de docent(en) of overmacht (zoals een (nieuwe) uitbraak van een pandemie, of aangescherpte Corona-maatregelen), staking, inbeslagneming, beslaglegging, bijzondere weersomstandigheden, gebrek aan vervoermiddelen, dan wel geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van derden van wie diensten worden ontvangen. In geval van overmacht heeft Luc Acke het recht
hetzij de nakoming van zijn verplichtingen jegens deelnemers op te schorten, hetzij de
overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Mocht een opleiding verplaatst worden door overmacht en de deelnemer kan niet meedoen
op de nieuwe datum dan is er geen recht op restitutie. De deelnemer kan op een later
tijdstip de opleiding volgen.
4.21 Als een deelnemer een geboekte opleiding, opleiding of examendatum wil verplaatsen naar een andere datum dan zijn daar 100 euro administratiekosten aan verbonden.
4.22 In geval van overlijden van Luc Acke zal zakenwaarnemer Peter Platel zorgen voor de correcte afhandeling van eventuele terugbetalingen aan deelnemers.

5. Kwaliteitszorg
5.1. Luc Acke besteedt veel zorg en aandacht aan de kwaliteit van het aanbod. De kwaliteit van het aanbod kan het beste beoordeeld worden door de deelnemers. Daarom vragen wij aan het einde van een opleiding de docenten en opleiding te evalueren, dit gebeurt middels een online formulier dat je anoniem kan invullen. Wij stellen je mening erg op prijs en zullen de feedback gebruiken om toekomstige cursussen te verbeteren. Je gegevens worden met zorg en vertrouwelijk behandeld. We staan open voor suggesties en feedback, verbaal of schriftelijk. Mocht je een probleem hebben met een van onze docenten dan kun je in paragraaf 10 meer informatie vinden over onze klachtenprocedure, mocht je er met de docent zelf niet uit kunnen komen.
5.2 Openingstijden en bereikbaarheid
Luc Acke is op weekdagen dagelijks voor vragen bereikbaar van 9.00 uur tot
17.00 uur. Telefonisch of per e-mail. Op zaterdag, zon- en feestdagen zijn wij niet bereikbaar.
5.3 Privacygevoelige informatie wordt niet verstrekt.

6. Aanmelding en Inschrijving
6.1 Algemeen
Luc Acke verzorgt diverse yogalessen, workshops, en opleidingen. Sommige van deze opleidingen zijn geregistreerd bij de Yoga Alliance USA (continuing education (CE) uren)
6.2 Contactpersonen
De contactpersoon voor de lessen, workshops, opleidingen, en retreats die door
Luc Acke worden georganiseerd is Luc Acke, bereikbaar op +32 (0)494 99 23 24
of info@yogiluc.com. Voor lessen, workshops, opleidingen georganiseerd door
andere yogascholen neemt u contact op met de desbetreffende yogaschool, dit staat
vermeld bij het event.
6.3 Doelgroep en toelatingseisen
De doelgroep van de yogalessen, workshops en opleidingen aangeboden door Luc Acke zijn yogastudenten die hun eigen yogabeoefening willen verdiepen en misschien willen beginnen met het lesgeven van yoga, of yogadocenten die al lesgeven en zich willen blijven verdiepen in de verschillende aspecten van yoga. De opleidingen zijn ook geschikt voor wie geen docent wil worden, maar haar/zijn yogabeoefening en ervaring verder wenst te ontwikkelen.
6.4 De opleidingen zijn geschikt voor:
• Yogabeoefenaars
• Yogadocenten
• Iedereen die Yoga wil ervaren
6.5 Criteria voor deelname
Om deel te nemen aan onze Yogaopleidingen en workshops moet aan onderstaande
criteria worden voldaan:
• Toewijding en interesse hebben om Yoga te leren.
• Basiskennis in het begrijpen van Nederlands.
In goede fysieke en mentale gezondheid verkeren.
Minimum leeftijd om deel te mogen nemen 18 jaar.
Studenten die niet direct toelaatbaar zijn of twijfelen over het niveau, kunnen contact opnemen met Luc Acke om dit te bespreken.
6.6 Aanmelding en Inschrijving
Je meldt je aan voor elke les/workshop/opleiding via de website. Je krijgt via e-mail bericht dat je ingeschreven bent als deelnemer. Je wordt definitief ingeschreven als de volledige betaling ontvangen is. De overeenkomst tussen Luc Acke en de deelnemer komt tot stand door het inschrijven via de website.
6.7 De student dient het verschuldigde inschrijvingsgeld te voldoen uiterlijk 7 dagen na de inschrijvingsdatum op de met Luc Acke afgestemde betaalwijze.
6.8 Beëindiging inschrijving
Indien de deelnemer haar/zijn deelname in de opleiding of workshop wenst te annuleren
dient dit aan Luc Acke doorgegeven te worden. De deelnemer heeft het recht
deelname aan een opleiding of workshop te annuleren doch alleen per ingezonden mail via info@yogiluc.com
Annulering heeft financiële consequenties, wij leven de annuleringsvoorwaarden strikt na,
houd hier rekening mee voordat je je inschrijft. Op het moment van inschrijving gaan wij
ervan uit dat je akkoord gaat met de voorwaarden: zie paragraaf 4 van deze algemene
voorwaarden.

7. Opleiding
7.1 Yogadocenten
De opleidingen van Luc Acke helpen je de kennis en vaardigheden te ontwikkelen om een verantwoordelijke yogadocent te worden of je eigen yoga ervaring en kennis te verdiepen. Luc Acke volgde meer dan 1000 uur lerarenopleidingen, naast ontelbare lessen workshops, en is bij Yoga Alliance USA geregistreerd als RYT-500 (Registered Yoga Teacher 500), E-RYT-200 (Experienced Registered Yoga Teacher 200) & YACEP (Yoga Alliance Continuing Education Provider).
7.2 Yoga Alliance
Sommige van de opleidingen aangeboden door zijn geregistreerd bij de Yoga Alliance USA (continuing education (CE) uren). Als je een van deze opleidingen succesvol hebt afgerond en zelf geregistreerd bent bij Yoga Alliance, kan je de gevolgde opleiding via het Yoga Alliance online platform www.yogaalliance.org laten erkennen voor continuing education (CE) uren.
Meer informatie Yoga Alliance
• Database van geregistreerde docenten:
https://www.yogaalliance.org/Directory?Type=Teacher
• Profiel van Luc Acke: https://www.yogaalliance.org/TeacherPublicProfile?tid=171905
• Verschillende registratie mogelijkheden en de voordelen:
https://www.yogaalliance.org/Credentialing/Credentials_for_Teachers
• Kosten registratie docenten:
https://www.yogaalliance.org/Designations/Fees/Fees_for_Teachers
• Continuing Education: https://www.yogaalliance.org/Credentialing/ContinuingEducation
• Code of conduct: https://www.yogaalliance.org/AboutYA/OurPolicies/CodeofConduct
• Veelgestelde vragen: https://www.yogaalliance.org/Contact_Us/Frequently_Asked_Questions
Aanmelding Yoga Alliance
• Aanmelding bij YA is alleen handig wanneer een student bij grotere yogascholen in
België en/of Nederland wil werken en/of in het buitenland. Als je de opleidingen hobbymatig volgt, ter eigen verdieping is registratie zeker niet nodig.
• Elke 3 jaar moeten docenten die aangemeld zijn bij YA Continuing Education (CE) uren loggen om hun registratie geldig te houden. Dit houdt in dat ze naast minimaal 45 uur lesgegeven te hebben in die 3 jaar minimaal 30 uur aan opleiding gevolgd moeten hebben. Deze opleidingsuren kan de docent zelf invullen in het online systeem van YA. Als Luc Acke een workshop/opleiding aanbiedt die geregistreerd is als zijnde “YACEP” dan kan een docent die deze workshop/opleiding bij Luc Acke succesvol afgerond heeft, de uren hiervan registreren als opleidingsuren.
7.3 Studielast
Tijdens de opleidingen van Luc Acke is er sprake van zelfstudie naast de contact-uren.
Voor de 30 uurs opleidingen is de studielast gemiddeld 10 uur naast de contact-uren.
7.4 Lesdagen en –tijden
De meeste opleidingen worden aangeboden in modules. Op de website vind je per opleiding een overzicht van de totale duur, de lesdagen en lestijden.
7.5 Studiebegeleiding
Luc Acke zal de student zodanig ondersteunen dat de studievoortgang gefaciliteerd wordt en de ontwikkeling tot zelfstandigheid bevorderd wordt. De studenten kunnen terecht bij Luc Acke voor alle vragen betreffende de voortgang van de opleidingen. Eventuele problemen worden tussen student en docent besproken.

8. Inschrijvingsgeld en overige studiekosten
8.1 Inschrijvingsgeld
Je wordt definitief ingeschreven voor de les, workshop of opleiding als de volledige betaling ontvangen is. Op de website vind je de precieze kosten per opleiding of workshop. Je dient rekening te houden met bijkomende kosten voor vervoer, accommodatie en lunch, deze zijn niet inbegrepen in de opleidingen. Als er rondom de opleidingsplaats betaald parkeren geldt, dan zijn deze kosten niet inbegrepen in het
inschrijvingsgeld. Ook vervoerskosten zoals treinkaarten, buskaarten en brandstof zijn niet
inbegrepen in het inschrijvingsgeld.
8.2 Studiemateriaal copyright
Je ontvangt op de eerste opleidingsdag het lesmateriaal, dit zit bij de prijs inbegrepen. Dit lesmateriaal is volledig ontwikkeld door Luc Acke en mag niet ongevraagd worden
gekopieerd of gepubliceerd. Alle studiemateriaal (manuals, presentaties en aanvullende
materialen) is bedoeld als naslagwerk voor de deelnemer en mag niet door de deelnemer
gebruikt worden voor onderwijsdoeleinden zonder voorafgaande toestemming. Tevens word je soms geacht om boeken aan te schaffen die tijdens een bepaalde opleiding gebruikt worden. Dit staat per opleiding aangegeven. De kosten voor deze aanvullende boeken zijn voor eigen rekening.

9. Afronding
9.1 Examen
Voor de 30 uurs opleiding wordt de uitvoering van een examenproject aangemoedigd. Dit project is facultatief. Dit project verplicht als de deelnemer een certificaat van succesvolle afronding wil ontvangen en/of de opleiding bij Yoga Alliance wil registreren als Continuing Education uren. Nadat het verslag van het project ingeleverd en door Luc Acke goedgekeurd is, ontvangt de deelnemer een certificaat en kan de student indien gewenst de opleiding bij Yoga Alliance registreren als Continuing Education uren. Alle details m.b.t. de inhoud, uitvoering en termijn van het examenproject worden besproken in de opleiding.
9.2 Projectverslagen worden door Luc Acke van feedback voorzien en aan de deelnemer terugbezorgd. Zij worden niet gearchiveerd door Luc Acke.
9.3 Aanwezigheidsplicht
Je aanwezigheid in de les is erg belangrijk, niet alleen omdat veel informatie wordt overgedragen in de lessen maar vooral ook omdat de persoonlijke ervaring van de behandelde stof onvervangbaar is. Om voor een certificaat in aanmerking te komen moeten alle contacturen gevolgd worden.
9.4 Vrijstellingenbeleid
Gezien de korte duur en intensiteit van de opleidingen is het niet mogelijk vrijstellingen te
krijgen voor onderdelen.

10. Klachtenprocedure
10.1 Klachtenafhandeling
Indien je klachten hebt over inhoudelijke zaken betreffende de opleiding, workshop, retreat of de docent dan vernemen wij dat graag zo spoedig mogelijk zodat we de situatie snel
kunnen oplossen. Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld. Je kunt contact opnemen
met de docent en je klacht melden.
Houd er rekening mee dat Luc Acke niet verantwoordelijk kan worden gehouden
voor het individuele gedrag van een andere persoon of deelnemer.
Indien je hier niet naar tevredenheid uitkomt dan kan je de volgende klachtenprocedure
volgen.
Een klacht moet schriftelijk worden ingediend binnen 4 weken nadat de handeling is verricht of het besluit is genomen. Dien je schriftelijke klacht digitaal in bij Luc Acke (info@yogiluc.com).
Omschrijf je klacht duidelijk en helder. De klacht wordt door u ondertekend en bevat ten
minste: naam, adres, woonplaats en opleiding; een vermelding van degene die de bestreden handeling/besluit heeft verricht/genomen; een duidelijke omschrijving van de handeling of het besluit waarop de klacht betrekking heeft; de datum waarop de handeling plaatsvond of het besluit werd genomen dan wel ter kennis van de student werd gebracht en de maatregel die naar het oordeel van de student behoort te worden getroffen. Indien je
akkoord bent met de uitspraak, beschouwen wij je klacht als afgehandeld.
Indien je samen met Luc Acke geen overeenstemming kan bereiken over de betreffende klacht schakelen we een onafhankelijke derde persoon in die als neutrale klachtenfunctionaris op zoek zal gaan naar een oplossing voor jouw klacht.
10.2 Toepasselijkheid en geschillen
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten met Luc Acke betreffende deelname of opdracht tot het houden opleidingen en andere vormen van opleiding, dan wel advisering in de ruimste zin des woords.
Geschillen voortvloeiend uit de overeenkomsten waarop deze Algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter in de plaats of omgeving van de vestiging van Luc Acke behoudens hogere voorziening.